Cu Brands

Algemene verkoopsvoorwaarden


TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Op iedere bestelling die is geplaatst bij Cu Brands zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de voorwaarden van Cu Brands te aanvaarden.

Cu Brands behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie. Op lopende bestellingen blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.


BESTELLING & PRIJZEN

Een bestelling, ook die genoteerd door agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend ten aanzien van Cu Brands indien de betaling is voltooid.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.


LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN

Al onze goederen worden geleverd, verzonden of vervoerd op risico van de klant, zelfs wanneer de zending franco gedaan wordt.

Cu Brands doet al het mogelijke om de bestellingen binnen de gebruikelijke termijn van 2 tot 5 werkdagen te leveren, te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling, voor zover de bestelling binnen de limiet van beschikbare voorraad valt.

Voormelde leveringstermijnen, welke worden aangeduid ter gelegenheid van de bestelling, zijn louter indicatief. Vertraging in de levering, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en is geen grond voor weigering van de levering of beëindiging van de overeenkomst en bevrijdt de klant niet van zijn verbintenis(sen).


EIGENDOMSVOORBEHOUD

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen exclusieve eigendom van Cu Brands tot gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat mogen de goederen noch in zekerheid worden gegeven, noch worden verpand. De klant dient onmiddellijk te waarschuwen in geval van gerechtelijk beslag op de goederen.

De klant mag binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering de goederen verkopen. De hieruit verkregen vorderingen, staat hij nu reeds aan Cu Brands af tot aan de volledige betaling van diens vordering. Cu Brands aanvaardt deze cessie.


BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ONTVANGST, KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID

De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen door Cu Brands op een normale manier kunnen geleverd worden en o.m. te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de klant ertoe gehouden alle schade in hoofde van Cu Brands te vergoeden.

De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien.

In geval van zichtbare gebreken aan de goederen, dient de klant cu Brands hierover schriftelijk te informeren binnen een termijn van 2 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen en dit middels aangetekende zending, teneinde discussies omtrent de voornoemde protesttermijn te vermijden. Na die termijn staat Cu Brands enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, en dit voor zover Cu Brands de gebreken kende of behoorde te kennen. Vorderingen wegens verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de 30 dagen na de vaststelling van het gebrek voor de bevoegde rechtbank worden ingesteld.

Het formuleren van een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de klant op.

In geval van zichtbare gebreken zal Cu Brands ter vervanging nieuwe producten leveren of de klant het factuurbedrag terugbetalen. Voor verborgen gebreken of elke andere fout zal de eventuele schadevergoeding van Cu Brands steeds beperkt blijven tot een terugbetaling van de prijs die zij mocht ontvangen. In geen geval kan Cu Brands worden aangesproken voor enige onrechtstreekse gevolgschade (verlies van winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel,…).


RETOURZENDINGEN

Alleen goederen die in perfecte staat, met voldoende houdbaarheid, in hun originele verpakking, ongeopend en vergezeld van een betalingsbewijs worden geretourneerd, zullen worden teruggenomen. Enkel Cu Brands beoordeelt of voldaan wordt aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. In dit geval betaalt Cu Brands enkel het factuurbedrag van de goederen terug. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.


FACTURATIE

De bestelling wordt gefactureerd conform het BTW-tarief dat geldig is op de dag van bestelling.


BETALING VAN DE GOEDEREN

Bestellingen dienen, behoudens toegestane afwijkende betalingsvoorwaarden, online en voor levering betaald te worden.

Bij facturatie worden de facturen met de goederen meegestuurd of naar een facturatie-adres gestuurd, indien dat afwijkt van het afleveradres, en dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum.

De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van de factuur geldt als de aanvaarding van de volledige factuur.

In geval van wanbetaling van het geheel of gedeelte van de prijs op de vervaldag is de klant vanaf dit moment van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse verwijlintresten van 12 % verschuldigd, minstens de rente zoals voorzien in art. 5 Wet 02-08-2002; alsook heeft Cu Brands bovenop voornoemde rente, conform art. 6 Wet. 02-08-2002, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 150 €.

Elke wanbetaling brengt de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen facturen, onafgezien van de aanvankelijk toegestane betalingstermijnen en geeft Cu Brands het recht hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.


CONTRACTUELE WANPRESTATIE

Wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Cu Brands het recht om hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst, na ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.


BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, zijn bevoegd.


BESCHERMING VAN GEGEVENS

Cu Brands verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid.